Lovački savez Jugoistočne Srbije - Пројекат ЛСЈИС 2023/2024


Пројекат ЛСЈИС 2023/2024

Ловачки савез Југоисточне Србије је 14.09.2023. године потписао уговор бр. 401-00-00602/2023-10 са Управом за шуме, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде за реализацију пројекта :

 

Оцењивање станишних услова дивљачи за ловишта Југоисточне Србије – Јужно ловно подручје применом ГИС технологије

 

Полазећи од чињенице да је бонитирање станишта један од најзначајнијих сегмената планирања у ловству које одређује газдинске циљеве, овим пројектом је предвиђена детаљна анализа свих параметара бонитета станишта, чиме се унапређује процес планирања у ловству за Јужно ловно подручје Републике Србије.

Област истраживања обухваћена пројектом припада границама јужног ловног подручја.

Применом савремене ГИС технологије врши се прецизнија оцена следећих параметара бонитета станишта дивљачи:

• Храна и вода

• Земљиште

• Биљни покров

• Мир у ловишту

• Општа прикладност ловишта

 

 

 

 

 

 Јужно ловно подручје обухвата површину од 1.524.300 ha на којој је установљено 51 ловиште. Већина ловишта у испитиваном подручју дата је на газдовање ловачким удружењима, где велика већина (37 ловачка удружења – 37 ловишта) чини чланство ЛСЈИС.

 

 

 

 

 

Лица која су ангажована на овом пројекту су радници Ловачког савеза Југоисточне Србије: Филип Миловановић и Миодраг Ђорђевић.

Прикупљањем података овом методом, стварају се услови за формирање катастра ловишта и централне базе података. Такође, добија се велика база података која се може употребити за израду стратегије развоја ловства, програма развоја ловног подручја, надоградњу ловачког информационог система, дефинисање просторних граница ловних подручја и ловишта, као и за друге врсте анализа.

Пројекат је финансиран од стране Управе за шуме, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде из Буџета за развој ловства Републике Србије.