Lovački savez Jugoistočne Srbije - Novosti

IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕPrint

 Skupština LSS   Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.

    Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој glаsоvа: Brаtislаv Ćirkоvić (66), Drаgаn Šоrmаz (41) i Zоrаn Маrkоvić (12).Skupština LSS

     Таkо је, ubеdlјivоm vеćinоm, zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn Brаtislаv Brаcа Ćirkоvić, iz Nišа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Bојаn Rаdоvаnоvić, iz Мlаdеnоvcа.

     Zа prеdsеdnikа Skupštinе Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn је pоnоvо Urоš Đоkоvić, iz Krаlјеvа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Skupštinе Мilеnkо Drаgićеvić, iz Lоznicе.

      Nоvоizаbrаni člаnоvi Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, su: pо funkciјi – Тоmicа Rаdоsаvlјеvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Cеntrаlnе Srbiје), Аlеksаndаr Мilоvаnčеv (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Vојvоdinе), Zоrаn Аlеksić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Јugоistоčnе Srbiје) i Iliја Еlеzоvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Kоsоvа i Меtоhiје), kао i izаbrаni člаnоvi – Мirоslаv Јоvаnić (Zlаtibоrski оkrug), Žеlјkо Маrinkоvić (Vlаdimirci), Bојаn Таdić (Rаbrоvо), Vlаdimir Pаvlоvić (Vаlјеvо), Zlаtоmir Rаšić (Svrlјig), Gоrаn Dimitriјеvić (Pčinjski оkrug), Zоrаn Мitаnоvić (Nеgоtin), Nikоlа Lеšјаnin (Pаrаćin) i Vlаdа Vidеnоvić (Zајеčаr).

        U Nаdzоrni оdbоr Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Drаgаn Gubеrinić (Lоvаčki sаvеz Cеntrаlnе Srbiје), Slаđаn Маrkоvić (Vеlikо Grаdištе), Аlеksаndаr Stаnојеvić (Zlаtibоrski оkrug), Маrkо Stојаnоvić (Zајеčаr) i Мiоdrаg Stојilјkоvić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје).

        U Sud čаsti Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Мilаn Sеčivаnоvić (Мrčајеvci), Bоrislаv Filipоvić (Маlо Crnićе), Vukić Kоstić (Ivаnjicа), Stаnkо Nikоlić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје) i Ljubišа Маrilо (Мајdаnpеk).

                                                                                                S. М.

Kandidati za LSSPrint

Обавештење o поступку добијања ловне картеPrint

Oдлуком о утврђивању висине накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и висине накнаде за ловну карту број: 401-00-882/2014-10 од 17. марта 2014. године, прописана је висина накнадe за ловну карту у ловној 2014/2015. години у износу од 1.000,00 динара. Накнада за ловну карту остаје не промењена и у ловној 2018/2019. години и износи 1.000,00 динара. Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је спровело процедуру штампања ловних карата за ловну 2018/2019. ловну годину. Дистрибуцију ловних карата корисницима ловишта за ловну 2018/2019. годину вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме. Преузимање ловних карата корисници ловишта (осим ловишта којима газдују јавна предузећа) вршиће у Ловачком Савезу Србије/Ловачком Савезу Централне Србије/Ловачком Савезу Југоисточне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије. Јавна предузећа, која су корисници ловишта, ловне карте преузимаће у Управи за шуме. Лице које испуњава услове за добијање ловне карте (у даљем тексту: подносилац захтева за добијање ловне карте) подноси захтев за добијање ловне карте једном од корисника ловишта, у складу са Законом, и прилаже доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун и по моделу из тачке 7. овог обавештења. Корисник ловишта доставља Ловачком Савезу Србије/Ловачком Савезу Централне Србије/Ловачком Савезу Југоисточне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије, следећу документацију:

Одштампан, попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата. Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата. Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail контакт особе једног од ловачких савеза. Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, да сви подносиоци захтева за ловну карту испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству. Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, којим потврђује да је одређено лице (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) овлашћено за преузимање ловне карте од једног од ловачких савеза. Доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за уплату јавних прихода (према моделу из тачке 7. овог обавештења) или oверен извод из банке уколико је уплатилац накнаде за ловну карту правно лице из тачке 11. овог обавештења.

Образац захтева за преузимање ловних карата представљен је excel табелом, која се налази у прилогу овог обавештења и чини његов саставни део, а корисник ловишта је дужан да исти преузме са сајта Министарства.

Корисник ловишта мора да поступи по захтеву за добијање ловних карата сваког заинтересованог лица које уз захтев приложи доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту у складу са овим обавештењем и доказ да испуњава услове из члана 60. став 2. Закона о дивљачи и ловству

Након увида у документацију из тачке 5. овог обавештења и уношења података у информациону базу, ловне карте могу да се предају корисницима ловишта.

За преузимање ловних карата корисник ловишта мора да најави свој долазак најмање један дан раније.

Ловне карте могу се преузети у:

 Ловачком Савезу Југоисточне Србије (контакт особа: Миодраг Ђорђевић, Обилићев венац 41, 18000 Ниш, Телефон: 065/227-1996, електронска адреса: lsjis2017@gmail.com Уплата накнаде за ловну карту врши се на: – рачун примаоца:

 -840-741525843-35

– износ: 1.000,00 динара

-модел: 97, позив на број: контролни број – општина пребивалишта лица које подноси захтев за добијање ловне карте кориснику ловишта (шифра са контролним бројем – према списку у Прилогу 1.)

– сврха уплате: накнада за ловну карту

– прималац: Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије.

  1. Лице које је кориснику ловишта поднело захтев за добијање ловне карте, уплату накнаде за ловну карту врши у општини где има пријављено пребивалиште односно боравиште, у складу са Списком шифара и контролних бројева градова и општина, који је саставни део овог обавештења.
  2. Корисник ловишта (јавно предузеће, ловачки савез, ловачко удружење, предузеће) може збирно уплатити накнаде за ловне карте за сва заинтересована лица (чланови удружења и остали домаћи ловци) са јасно наведеном сврхом уплате (накнада за ловне карте и број комада).
  3. Корисник ловишта попуњава, оверава и потписује преузете ловне карте и прослеђује их у року од највише 15 дана од дана преузимања ловних карата ловцима која су поднела захтев за добијање ловне карте искључиво према списку који је додељен са одређеним регистрационим бројем ловне карте за свако именовано лице.
  4. Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно – туристичких услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту, дозволу за лов иностраном ловцу, као и све друге документе, у складу са Законом. Туристичка организација, уз најаву лова, благовремено доставља кориснику ловишта и захтев за обезбеђивање потребног броја ловних карата за ловце.
  5. Ловачки Савез Србије у сарадњи са Ловачким Савезом Војводине, Ловачки Савезом Централне Србије, Ловачким Савезом Југоисточне Србије и Ловачким Савезом Косова и Метохије дужни су да достављају месечне извештаје и инфромационе базе Управи за шуме сваког 10. у месецу за претходни месец, који садрже: извештаје о броју задужених (подаци о лицима којима су издате ловне карте), расподељених и нерасподељених ловних карата, а по завршетку ловне године доставља се коначни извештај.
  6. Корисници ловишта дужни су да нерасподељене ловне карте врате у Управу за шуме најкасније до 15.04.2019. године.

IZBORNA SKUPŠTINA LSJISPrint

Izborna Skupština LSJIS-aIzborna skupština LSJIS je održana 12.02.2018. godine u sali Narodne biblioteke u Gadžinom Hanu. Skup je pozdravio predsednik opstine Gadžin Han Saša Đorđević. Od ukupno 29 delegata Skupstini LS JIS je prisustvovalo 26 delegata i sve odluke su donesene jednoglasno.

Za predsednika saveza izabran je Zoran Aleksić LU "Ponišavlje" Pirot, za zamenika predsednika Zlatimir Rašić LU "Dr Milenko Hadžić" iz Svrljiga, za sekretara Bratislav Ćirković predsednik LU "Niš" iz Niša. Predsednik skupštine LSJIS-a je Ivan Đorđević LU "Dubočica" Leskovac dok je njegov zamenik Velibor Mojsilović LU "Srna" Vitoševac.

Za članove Upravnog odbora LSJIS-a izabrani su Veljković Prodan, Vojkan Đorđević, Nenad Kostić, Dušan Jovanović, Slavko Manoilov, Bratislav Živadinović i Milivoje Mitrović.

Članovi prvog Nadzornog odbora su Dejan Lazić, Ivan Antić, Miodrag Stojiljković, Alajdin Januzi i Dragomir Mitić.

U sud časti su predloženi i izabrani Ivan Videnov, Dragan Banković, Stanko Nikolić, Milan Kovačević i Jadran Đorđević.


Izveštaj sa osnivačke skupštine Lovačkog saveza jugoistočne SrbijePrint

Osnivačka SkupštinaKao što smo najavili, Srbijalov portal prvi donosi detaljniji izveštaj sa osnivačke Skupštine Lovačkog saveza jugoistočne Srbije (LSJIS) održane juče, 02.12.2017. godine u Nišu, u reprezntativnoj velikoj sali gradskog Simfonijskog orkestra.

Pre svega utisak prisutnih jeste da je osnivačka Skupština organizovana vrhunski, i da se mislilo na sve detalje, pa čak i to da je za učesnike i goste Skupštine LSJIS bio obezbedjen parking prostor ozbiljnog kapaciteta. Sama sala je bila uredjena vrlo pedantno i primereno jednom lovačkom skupu visokog nivoa. Dakle, pohvala organizatorima.

Činjenično stanje: na osnivačkoj skupštini novog regionalnog saveza su bili predstavnici ukupno 24 Lovačka udruženja sa juga i jugoistoka Srbije, a isto veče još dva LU su donela odluku o pridruživanju, tako da je konačan broj članica novog LSJIS čak 26 LU! Po broju lovaca članova tih LU, novoformirani LSJIS ima iznenadjujuće velik broj lovaca, preko 10.000! Takvim i za upućenie ljude iznenadjujuće dobrim odzivom je praktično potvrdjena plebiscitarna podrška inicijatorima osnivanja regionalnog lovačkog saveza, pa se LSJIS od samog starta pozicionirao kao nezaobilazan i vrlo bitan faktor u lovstvu Srbije – realno, teško da će se neke odluke u lovstvu Srbije ubuduće moći donositi bez učešća i uvažavanja stava LSJIS.

Skupština je na samom osnivanju donela odluku da zastupnik Lovačkog saveza jugoistočne Srbije do sprovodjenja izbora za organe i tela saveza (rok 60 dana) bude Zoran Aleksić iz Pirota. Skupština je takodje aklamacijom odlučila da novi savez bude član Lovačkog saveza Srbije! Usvojen je na Skupštini i osnivački akt, kao i Statut LSJIS.

Sam dogadjaj je pred preko 200 zvanica u sali počeo intoniranjem himne Srbije koju je izveo gudački kvartet Simfonijskog orkestra grada Niša. Skup je otvorio predsednik LU 'Niš' Bratislav-Braca Ćirković (na slici), za kojeg se slobodno može reći da je spiritus movens (duh pokretač) i jedan od najzaslužnijih za formiranje ovog saveza ali i za razvoj lovstva regiona. Nakon njega redjali su se govornici. Skup lovaca je pozdravio u ime grada Niša predsednik gradske opštine Crveni krst prof.dr. Miroslav Milutinović, koji je najavio svu podršku novoosnovanom lovačkom savezu, imajući u vidu doprinos lovaca kako očuvanju prirode, tako i prihodima lokalne samouprave, pre svega kroz lovni turizam, koji je u južnoj Srbiji posebno razvijen zbog prisustva poljske jarebice u jednom od poslednjih staništa ove poljske koke. Skupu je prisustvovao i gradonačelnik grada Niša Darko Bulatović. Treba istaći da je grad Niš sa gradskim opštinama bio pokrovitelj osnivačke skuptine LSJIS, i da su pored pomenutih gradskih čelnika skupu prisustvovali i direktori gradskih JP. Posebnu pažnju i zadovoljstvo predstavljalo je prisustvo načelnika odelenja policije Nenada Živkovića, sa obzirom da lovci i lovačke organizacije po definiciji treba da imaju što tešnju saradnju sa pripadnicima MUP.

Kao mudar potez treba pomenuti i prisustvo osnivačkoj Skupštini LSJIS predstavnika Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, Miodraga Strnada i Predraga Ćirovića.

Pored čelnika grada Niša, skupu su prisustvovali i mnogobrojni pozvani gosti. Tako se na skupu (ne)očekivano pojavio predsednik LSS Dragan Šormaz, iako se po nekim njegovim istupima u prethodnom periodu moglo naslutiti da nije baš oduševljen idejom o osnivanju novog regionalnog lovačkog saveza, ali je ipak došao u zadnjem momentu na osnivačku skupštinu, i (možda sa knedlom u grlu?) podržao osnivanje. Da mu (Šormazu) nije bilo lako govori i činjenica da nije želeo da ostane na svečanoj večeri u hotelu 'Ideo Lux' u Nišu. Pored predsednika LSS, skupu su prisustvovali i predstavnici Lovačkog saveza centralne Srbije, predsednik Tomica Radosavljević, sekretar Dragan Guberinić i predsednik Skupštine LSS i LSCS Uroš Djoković. Iz nekog razloga, na žalost, predstavnika LSV nije bilo (iako je bilo rečeno da dolaze) ali je pročitan telegram podrške predsednika LSV Aleksandra Milovančeva. Prisutan je bio i predsednik LS KiM Ilija Elezović. Pohvalno je i da su bili predstavnici Lovačke komore, Rade Karličić i Milovan Stojić.

Pored navedenih, skupu su prisustvovali i drugi gosti:  pre svih, narodni poslanik i član skupštinskog odbora za poljoprivredu Milija Miletić iz Svrjiga, predsednik opštine Ražanj (i ujedno i delegat osnivačke skupštine) Dobrica Stojković, zatim doajen lovstva i predstavnik LU Beograd Aca Mijailović, predstavnici lovaca iz Negotina, Kruševca, Uba, itd, i predstavnica damskog kluba 'Artemide' Mina Đurđević Vojinović.

Ovaj, moglo bi se reći istorijski dogadjaj za region, je bio veoma dobro medijski pokriven, pa su izmedju ostalih bili prisutne kamere RTS, zatim niških televizija 'Belami', 'Niška TV', i TV 'Zona', kao i više predstavnika štampanih medija.

Neka vam je sa srećom i uspehom braćo lovci sa 'južne pruge'! Sad se bar za oblast lovstva može reći: 'južna pruga, brzi voz!'.

Izvor: SRBIJALOV