Lovački savez Jugoistočne Srbije - Novosti

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТАPrint

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 25.01.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
  2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
  3.     Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕPrint

 Skupština LSS   Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.

    Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој glаsоvа: Brаtislаv Ćirkоvić (66), Drаgаn Šоrmаz (41) i Zоrаn Маrkоvić (12).Skupština LSS

     Таkо је, ubеdlјivоm vеćinоm, zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn Brаtislаv Brаcа Ćirkоvić, iz Nišа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Bојаn Rаdоvаnоvić, iz Мlаdеnоvcа.

     Zа prеdsеdnikа Skupštinе Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn је pоnоvо Urоš Đоkоvić, iz Krаlјеvа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Skupštinе Мilеnkо Drаgićеvić, iz Lоznicе.

      Nоvоizаbrаni člаnоvi Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, su: pо funkciјi – Тоmicа Rаdоsаvlјеvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Cеntrаlnе Srbiје), Аlеksаndаr Мilоvаnčеv (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Vојvоdinе), Zоrаn Аlеksić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Јugоistоčnе Srbiје) i Iliја Еlеzоvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Kоsоvа i Меtоhiје), kао i izаbrаni člаnоvi – Мirоslаv Јоvаnić (Zlаtibоrski оkrug), Žеlјkо Маrinkоvić (Vlаdimirci), Bојаn Таdić (Rаbrоvо), Vlаdimir Pаvlоvić (Vаlјеvо), Zlаtоmir Rаšić (Svrlјig), Gоrаn Dimitriјеvić (Pčinjski оkrug), Zоrаn Мitаnоvić (Nеgоtin), Nikоlа Lеšјаnin (Pаrаćin) i Vlаdа Vidеnоvić (Zајеčаr).

        U Nаdzоrni оdbоr Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Drаgаn Gubеrinić (Lоvаčki sаvеz Cеntrаlnе Srbiје), Slаđаn Маrkоvić (Vеlikо Grаdištе), Аlеksаndаr Stаnојеvić (Zlаtibоrski оkrug), Маrkо Stојаnоvić (Zајеčаr) i Мiоdrаg Stојilјkоvić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје).

        U Sud čаsti Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Мilаn Sеčivаnоvić (Мrčајеvci), Bоrislаv Filipоvić (Маlо Crnićе), Vukić Kоstić (Ivаnjicа), Stаnkо Nikоlić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје) i Ljubišа Маrilо (Мајdаnpеk).

                                                                                                S. М.

Kandidati za LSSPrint

Обавештење o поступку добијања ловне картеPrint

Oдлуком о утврђивању висине накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и висине накнаде за ловну карту број: 401-00-882/2014-10 од 17. марта 2014. године, прописана је висина накнадe за ловну карту у ловној 2014/2015. години у износу од 1.000,00 динара. Накнада за ловну карту остаје не промењена и у ловној 2018/2019. години и износи 1.000,00 динара. Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је спровело процедуру штампања ловних карата за ловну 2018/2019. ловну годину. Дистрибуцију ловних карата корисницима ловишта за ловну 2018/2019. годину вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме. Преузимање ловних карата корисници ловишта (осим ловишта којима газдују јавна предузећа) вршиће у Ловачком Савезу Србије/Ловачком Савезу Централне Србије/Ловачком Савезу Југоисточне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије. Јавна предузећа, која су корисници ловишта, ловне карте преузимаће у Управи за шуме. Лице које испуњава услове за добијање ловне карте (у даљем тексту: подносилац захтева за добијање ловне карте) подноси захтев за добијање ловне карте једном од корисника ловишта, у складу са Законом, и прилаже доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун и по моделу из тачке 7. овог обавештења. Корисник ловишта доставља Ловачком Савезу Србије/Ловачком Савезу Централне Србије/Ловачком Савезу Југоисточне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије, следећу документацију:

Одштампан, попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата. Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата. Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail контакт особе једног од ловачких савеза. Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, да сви подносиоци захтева за ловну карту испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству. Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, којим потврђује да је одређено лице (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) овлашћено за преузимање ловне карте од једног од ловачких савеза. Доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за уплату јавних прихода (према моделу из тачке 7. овог обавештења) или oверен извод из банке уколико је уплатилац накнаде за ловну карту правно лице из тачке 11. овог обавештења.

Образац захтева за преузимање ловних карата представљен је excel табелом, која се налази у прилогу овог обавештења и чини његов саставни део, а корисник ловишта је дужан да исти преузме са сајта Министарства.

Корисник ловишта мора да поступи по захтеву за добијање ловних карата сваког заинтересованог лица које уз захтев приложи доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту у складу са овим обавештењем и доказ да испуњава услове из члана 60. став 2. Закона о дивљачи и ловству

Након увида у документацију из тачке 5. овог обавештења и уношења података у информациону базу, ловне карте могу да се предају корисницима ловишта.

За преузимање ловних карата корисник ловишта мора да најави свој долазак најмање један дан раније.

Ловне карте могу се преузети у:

 Ловачком Савезу Југоисточне Србије (контакт особа: Миодраг Ђорђевић, Обилићев венац 41, 18000 Ниш, Телефон: 065/227-1996, електронска адреса: lsjis2017@gmail.com Уплата накнаде за ловну карту врши се на: – рачун примаоца:

 -840-741525843-35

– износ: 1.000,00 динара

-модел: 97, позив на број: контролни број – општина пребивалишта лица које подноси захтев за добијање ловне карте кориснику ловишта (шифра са контролним бројем – према списку у Прилогу 1.)

– сврха уплате: накнада за ловну карту

– прималац: Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије.

  1. Лице које је кориснику ловишта поднело захтев за добијање ловне карте, уплату накнаде за ловну карту врши у општини где има пријављено пребивалиште односно боравиште, у складу са Списком шифара и контролних бројева градова и општина, који је саставни део овог обавештења.
  2. Корисник ловишта (јавно предузеће, ловачки савез, ловачко удружење, предузеће) може збирно уплатити накнаде за ловне карте за сва заинтересована лица (чланови удружења и остали домаћи ловци) са јасно наведеном сврхом уплате (накнада за ловне карте и број комада).
  3. Корисник ловишта попуњава, оверава и потписује преузете ловне карте и прослеђује их у року од највише 15 дана од дана преузимања ловних карата ловцима која су поднела захтев за добијање ловне карте искључиво према списку који је додељен са одређеним регистрационим бројем ловне карте за свако именовано лице.
  4. Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно – туристичких услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту, дозволу за лов иностраном ловцу, као и све друге документе, у складу са Законом. Туристичка организација, уз најаву лова, благовремено доставља кориснику ловишта и захтев за обезбеђивање потребног броја ловних карата за ловце.
  5. Ловачки Савез Србије у сарадњи са Ловачким Савезом Војводине, Ловачки Савезом Централне Србије, Ловачким Савезом Југоисточне Србије и Ловачким Савезом Косова и Метохије дужни су да достављају месечне извештаје и инфромационе базе Управи за шуме сваког 10. у месецу за претходни месец, који садрже: извештаје о броју задужених (подаци о лицима којима су издате ловне карте), расподељених и нерасподељених ловних карата, а по завршетку ловне године доставља се коначни извештај.
  6. Корисници ловишта дужни су да нерасподељене ловне карте врате у Управу за шуме најкасније до 15.04.2019. године.

IZBORNA SKUPŠTINA LSJISPrint

Izborna Skupština LSJIS-aIzborna skupština LSJIS je održana 12.02.2018. godine u sali Narodne biblioteke u Gadžinom Hanu. Skup je pozdravio predsednik opstine Gadžin Han Saša Đorđević. Od ukupno 29 delegata Skupstini LS JIS je prisustvovalo 26 delegata i sve odluke su donesene jednoglasno.

Za predsednika saveza izabran je Zoran Aleksić LU "Ponišavlje" Pirot, za zamenika predsednika Zlatimir Rašić LU "Dr Milenko Hadžić" iz Svrljiga, za sekretara Bratislav Ćirković predsednik LU "Niš" iz Niša. Predsednik skupštine LSJIS-a je Ivan Đorđević LU "Dubočica" Leskovac dok je njegov zamenik Velibor Mojsilović LU "Srna" Vitoševac.

Za članove Upravnog odbora LSJIS-a izabrani su Veljković Prodan, Vojkan Đorđević, Nenad Kostić, Dušan Jovanović, Slavko Manoilov, Bratislav Živadinović i Milivoje Mitrović.

Članovi prvog Nadzornog odbora su Dejan Lazić, Ivan Antić, Miodrag Stojiljković, Alajdin Januzi i Dragomir Mitić.

U sud časti su predloženi i izabrani Ivan Videnov, Dragan Banković, Stanko Nikolić, Milan Kovačević i Jadran Đorđević.