Lovački savez Jugoistočne Srbije - Novosti

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 31.05.2019. ГОДИНЕPrint

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 22.02.2019.годинеPrint

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 22.02.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

1.      Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
3.      Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

 

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ/ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

 

Пријем ЗАХТЕВА за издавање потврда за регистрацију(набавку)/пререгистрацију оружја врши се у просторијама ЛУ“Ниш“ од понедељка до петка.

Уз попуњен захтев за издавање потврде потребно је приложити личну карту и доказ о положеном ловачком испиту.

Ловачко удружење „Ниш“ реализује захтеве који су поднети до краја радне недеље (петак) првог радног дана наредне недеље – издавање потврда за примљене захтеве до петка врши се понедељком од 10 часова.

Такса за издавање потврда  (одлука Управног одбора ЛУ“Ниш“ од 13.04.2018.године) износи 2.000,00 динара и плаћа се на каси Ловачког удружења „Ниш“.

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТАPrint

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 25.01.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
  2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
  3.     Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТАPrint

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 25.01.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
  2.     Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
  3.     Доказ о уплати.

Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.

Подсећамо да је нови Закон о оружју и муницији почео да се примењује од 05.03.2016.године.

Услови за добијање ловне карте Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде прописани су чланом 60. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10).

 Скрипту за Ловачки испит можете преузети ОВДЕ.

IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕPrint

 Skupština LSS   Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.

    Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој glаsоvа: Brаtislаv Ćirkоvić (66), Drаgаn Šоrmаz (41) i Zоrаn Маrkоvić (12).Skupština LSS

     Таkо је, ubеdlјivоm vеćinоm, zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn Brаtislаv Brаcа Ćirkоvić, iz Nišа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Bојаn Rаdоvаnоvić, iz Мlаdеnоvcа.

     Zа prеdsеdnikа Skupštinе Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn је pоnоvо Urоš Đоkоvić, iz Krаlјеvа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Skupštinе Мilеnkо Drаgićеvić, iz Lоznicе.

      Nоvоizаbrаni člаnоvi Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, su: pо funkciјi – Тоmicа Rаdоsаvlјеvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Cеntrаlnе Srbiје), Аlеksаndаr Мilоvаnčеv (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Vојvоdinе), Zоrаn Аlеksić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Јugоistоčnе Srbiје) i Iliја Еlеzоvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Kоsоvа i Меtоhiје), kао i izаbrаni člаnоvi – Мirоslаv Јоvаnić (Zlаtibоrski оkrug), Žеlјkо Маrinkоvić (Vlаdimirci), Bојаn Таdić (Rаbrоvо), Vlаdimir Pаvlоvić (Vаlјеvо), Zlаtоmir Rаšić (Svrlјig), Gоrаn Dimitriјеvić (Pčinjski оkrug), Zоrаn Мitаnоvić (Nеgоtin), Nikоlа Lеšјаnin (Pаrаćin) i Vlаdа Vidеnоvić (Zајеčаr).

        U Nаdzоrni оdbоr Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Drаgаn Gubеrinić (Lоvаčki sаvеz Cеntrаlnе Srbiје), Slаđаn Маrkоvić (Vеlikо Grаdištе), Аlеksаndаr Stаnојеvić (Zlаtibоrski оkrug), Маrkо Stојаnоvić (Zајеčаr) i Мiоdrаg Stојilјkоvić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје).

        U Sud čаsti Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Мilаn Sеčivаnоvić (Мrčајеvci), Bоrislаv Filipоvić (Маlо Crnićе), Vukić Kоstić (Ivаnjicа), Stаnkо Nikоlić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје) i Ljubišа Маrilо (Мајdаnpеk).

                                                                                                S. М.